สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชัยภูมิ เขต 2
กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (13 หลัก)
เลือกรายงานบัญชี รับ - จ่ายเงิน ประจำ
รายงานสถิติการให้บริการของระบบ 41 ครั้ง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชัยภูมิ เขต 2
ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36110 โทร. 0 44861930 - 2 โทรสาร 0 44861303
Version 2016.1